Różnicowanie fenotypowe i genotypowe drożdży z rodzajuCandidaizolowanych z kału zwierząt mięsożernych (psów i kotów).

Zakład Mykologii1, Zakład Parazytologii i Inwazjologii2, Katedra Nauk Przedklinicznych,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Altrych Paulina1Krutkiewicz Alicja1Klockiewicz Maciej2Dworecka-Kaszak Bożena1
WstępGrzybyzrodzajuCandidasp.mogąwystępowaćuosobnikówzdrowychjakoskładnikstałej,endogennejbioty,zasiedlającgłówniebłonyśluzoweorganizmu,wtymrównieżprzewodupokarmowego.WśródkomensalnychgatunkówznajdująsiętakżepotencjalniechorobotwórczeC.albicans,C.parapsilosisczyC.tropicalis.Oboktradycyjnychmetodfenotypowegoróżnicowaniagatunkówstosujesięcorazbardziejpowszechnemetodyoparteoróżnicewgenomie.NajczęściejsekwencjonowaneobecniefragmentyDNAgrzybówtoRegionyITS(InternalTranscribedSpacer),charakteryzującesiędużązmiennościąwewnątrzgatunkowąistanowiącepodstawęsystematykimolekularnejnapoziomiegatunku.
MateriałimetodyPróbkikałupozyskiwanoodpsówikotów.ZkażdejpróbkiwykonywanopreparatbezpośrednicelemobserwacjiobecnościkomórekdrożdżopodobnychorazwykonywanoposiewnapodłożemykologiczneSabouraud,inkubowanowtemp.30°Cprzez72godziny.Hodowleocenianonapodstawiemakroskopowychcechkoloniiorazmikroskopowejmorfologiiblastospor.Wykonywanotestfilamentacji,wynikdodatniuważanozaprzynależnośćdogatunkuC.albicans.IdentyfikacjęfenotypowąprzeprowadzononapodstawietestuAPICANDIDA(bioMerieux).PrzyużyciuzestawudoizolacjiDNAzdrożdżyGenomicMiniAXYEASTwyizolowanoDNAzewszystkichszczepówopotwierdzonejprzynależnościdozrodzajuCandida.Stosującuniwersalnedlagrzybówstartery
ITS1-5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG3’ITS4-5’TCCTCCGCTTATTGATATGC3’
przeprowadzonoreakcjęamplifikacji.UzyskanoproduktzawierającyregionITS1,genrDNA5,8SorazITS2,którywizualizowanoprzeprowadzającelektroforezęw0,8%żeluagarozowym.Porównywanowielkośćuzyskanychamplikonówwobrębiejednegogatunku,jakrównieżanalizowanoróżnicewwielkościuzyskanegoproduktuwzależnościodgatunku,zktóregopochodziłoDNA.Przeprowadzonotrawienieuzyskanychproduktówreakcjiamplifikacjicelemrozróżnieniaposzczególnychgatunków.DoanalizyrestrykcyjnejużytoenzymówDdeIiHpaIIdobranychnapodstawieanalizysekwencjinukleotydów.Produktytrawieniarozdzielonoelektroforetycznieiprzeanalizowanoróżnicewewzorachprążków.
WynikiPrzebadano723próbkikału,zczego348(48%)pochodziłoodpsów,a375(52%)odkotów.Z238(33%)próbekwyizolowanoszczepywstępniezakwalifikowanedorodzajuCandidasp.Napodstawiecechfenotypowychwykazanoobecnośćinnychgrzybówdrożdżopodobnych–Malasseziasp.5(0,7%),Rhodotorullasp.47(6,5%)orazGeotrichumsp.41(5,7%)NapodstawietestówAPICANDIDAzidentyfikowanoszczepyzrodzajuCandidasp.128(85,3%):C.albicans71(47,3%),C.parapsilosis14(9,3%),C.krusei12(8%),C.glabrata5(3,3%),C.tropicalis3(2%),C.kefyr3(2%),C.lusitaniae2(1,3%),C.non-albicans7(4,6%),C.krusei/parapsilosis/Geotrichum3(2%),C.lusitaniae/tropicalis/famata2(1,3%),C.famata/glabrata2(1,3%),C.famata/guillermondi1(0,6%),orazzgatunkówSaccharomycescerevisiae16(10,6%),Trichosporonspp.5(3%),Cryptococcusneoformans1(0,6%).WyizolowanoDNAzewszystkich128szczepówipoprzeprowadzeniureakcjiamplifikacjizużyciemodpowiednichstarterówanalizowanoróżnicewwielkościuzyskanychproduktów.Przeprowadzonaanalizarestrykcyjnaumożliwiłaróżnicowaniegatunkównapodstawieanalizywielkościprążków.NapodstawiewielkościamplikonubędącegoproduktemreakcjiPCRzużyciemuniwersalnychstarterówITS1iITS4możemyjednoznaczniezidentyfikować3gatunki:C.glabrata(881pz),C.kefyr(721pz),C.lusitaniae(341pz),wzoryprążkównależącychdoposzczególnychizolatówzgatunkówC.albicans(536pz),C.krusei(509pz),C.parapsilosis(546pz),C.tropicalis(554pz)wykazująminimalneróżnice–coobrazujeryc.1.Jednakżeanalizarestrykcyjnazużyciemodpowiednichenzymówpozwalanaróżnicowaniegatunkowe.PoprzeprowadzeniutrawieniazużyciemenzymówDdeIiHpaIIuzyskanoprążkiowielkościach:C.albicans(297pz,121pz,118pz),C.krusei(260pz,249pz),C.parapsilosis(546pz),C.glabrata(465pz,320pz,51pz,45pz),C.tropicalis(367pz,118pz,69pz),C.lusitaniae(242pz,98pz),C.kefyr(549pz,172pz)–coobrazujeryc.2.Wśródzebranych3izolatówzakwalifikowanychdogatunkuC.famataustalonegonapodstawietestuAPICANDIDA,zaobserwowanoróżnicewwielkośćfragmentuzawierającegoregionITS1,genrDNA5,8SorazITS2,pozsekwencjonowaniuanalizowanegofragmentuzakwalifikowanodwaszczepydogatunkuC.lusitaniae,jedendogatunkuC.lipolitycacowskazujenamałąprzydatnośćtestuAPICANDIDAdoróżnicowaniategogatunku.

Wnioski
• GrzybyzrodzajuCandidasp.mogąwystępowaćwkalepsówikotówniewykazującychobjawówklinicznychzestronyprzewodupokarmowego.
• NajbardziejrozpowszechnionymgatunkiemjestC.albicans.
• FenotypowaKlasyfikacjagrzybówzrodzajuCandidaniezawszejestzgodnazidentyfikacjągenotypową

Roznicowanie fenotypowe i genotypowe drozdzy z rodzajucandidaizolowanych z kalu zwierzat miesozernych
Roznicowanie fenotypowe i genotypowe drozdzy z rodzajucandidaizolowanych z kalu zwierzat miesozernych

سلالة جديدة من العناية بالحيوانات الأليفة

نمهد الطريق لتغيير وإثراء بيئة العناية بالحيوانات الأليفة في الإمارات من خلال تقديم ممارسات الطب البيطري الشاملة ذات المستوى العالمي. حيوانك الأليف بمثابة أحد أفراد العائلة والعائلة تستحق الأفضل.

احجز الآن