Różnicowanie fenotypowe i genotypowe drożdży z rodzajuCandidaizolowanych z kału zwierząt mięsożernych (psów i kotów).

Zakład Mykologii1, Zakład Parazytologii i Inwazjologii2, Katedra Nauk Przedklinicznych,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Altrych Paulina1Krutkiewicz Alicja1Klockiewicz Maciej2Dworecka-Kaszak Bożena1
WstępGrzybyzrodzajuCandidasp.mogąwystępowaćuosobnikówzdrowychjakoskładnikstałej,endogennejbioty,zasiedlającgłówniebłonyśluzoweorganizmu,wtymrównieżprzewodupokarmowego.WśródkomensalnychgatunkówznajdująsiętakżepotencjalniechorobotwórczeC.albicans,C.parapsilosisczyC.tropicalis.Oboktradycyjnychmetodfenotypowegoróżnicowaniagatunkówstosujesięcorazbardziejpowszechnemetodyoparteoróżnicewgenomie.NajczęściejsekwencjonowaneobecniefragmentyDNAgrzybówtoRegionyITS(InternalTranscribedSpacer),charakteryzującesiędużązmiennościąwewnątrzgatunkowąistanowiącepodstawęsystematykimolekularnejnapoziomiegatunku.
MateriałimetodyPróbkikałupozyskiwanoodpsówikotów.ZkażdejpróbkiwykonywanopreparatbezpośrednicelemobserwacjiobecnościkomórekdrożdżopodobnychorazwykonywanoposiewnapodłożemykologiczneSabouraud,inkubowanowtemp.30°Cprzez72godziny.Hodowleocenianonapodstawiemakroskopowychcechkoloniiorazmikroskopowejmorfologiiblastospor.Wykonywanotestfilamentacji,wynikdodatniuważanozaprzynależnośćdogatunkuC.albicans.IdentyfikacjęfenotypowąprzeprowadzononapodstawietestuAPICANDIDA(bioMerieux).PrzyużyciuzestawudoizolacjiDNAzdrożdżyGenomicMiniAXYEASTwyizolowanoDNAzewszystkichszczepówopotwierdzonejprzynależnościdozrodzajuCandida.Stosującuniwersalnedlagrzybówstartery
ITS1-5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG3’ITS4-5’TCCTCCGCTTATTGATATGC3’
przeprowadzonoreakcjęamplifikacji.UzyskanoproduktzawierającyregionITS1,genrDNA5,8SorazITS2,którywizualizowanoprzeprowadzającelektroforezęw0,8%żeluagarozowym.Porównywanowielkośćuzyskanychamplikonówwobrębiejednegogatunku,jakrównieżanalizowanoróżnicewwielkościuzyskanegoproduktuwzależnościodgatunku,zktóregopochodziłoDNA.Przeprowadzonotrawienieuzyskanychproduktówreakcjiamplifikacjicelemrozróżnieniaposzczególnychgatunków.DoanalizyrestrykcyjnejużytoenzymówDdeIiHpaIIdobranychnapodstawieanalizysekwencjinukleotydów.Produktytrawieniarozdzielonoelektroforetycznieiprzeanalizowanoróżnicewewzorachprążków.
WynikiPrzebadano723próbkikału,zczego348(48%)pochodziłoodpsów,a375(52%)odkotów.Z238(33%)próbekwyizolowanoszczepywstępniezakwalifikowanedorodzajuCandidasp.Napodstawiecechfenotypowychwykazanoobecnośćinnychgrzybówdrożdżopodobnych–Malasseziasp.5(0,7%),Rhodotorullasp.47(6,5%)orazGeotrichumsp.41(5,7%)NapodstawietestówAPICANDIDAzidentyfikowanoszczepyzrodzajuCandidasp.128(85,3%):C.albicans71(47,3%),C.parapsilosis14(9,3%),C.krusei12(8%),C.glabrata5(3,3%),C.tropicalis3(2%),C.kefyr3(2%),C.lusitaniae2(1,3%),C.non-albicans7(4,6%),C.krusei/parapsilosis/Geotrichum3(2%),C.lusitaniae/tropicalis/famata2(1,3%),C.famata/glabrata2(1,3%),C.famata/guillermondi1(0,6%),orazzgatunkówSaccharomycescerevisiae16(10,6%),Trichosporonspp.5(3%),Cryptococcusneoformans1(0,6%).WyizolowanoDNAzewszystkich128szczepówipoprzeprowadzeniureakcjiamplifikacjizużyciemodpowiednichstarterówanalizowanoróżnicewwielkościuzyskanychproduktów.Przeprowadzonaanalizarestrykcyjnaumożliwiłaróżnicowaniegatunkównapodstawieanalizywielkościprążków.NapodstawiewielkościamplikonubędącegoproduktemreakcjiPCRzużyciemuniwersalnychstarterówITS1iITS4możemyjednoznaczniezidentyfikować3gatunki:C.glabrata(881pz),C.kefyr(721pz),C.lusitaniae(341pz),wzoryprążkównależącychdoposzczególnychizolatówzgatunkówC.albicans(536pz),C.krusei(509pz),C.parapsilosis(546pz),C.tropicalis(554pz)wykazująminimalneróżnice–coobrazujeryc.1.Jednakżeanalizarestrykcyjnazużyciemodpowiednichenzymówpozwalanaróżnicowaniegatunkowe.PoprzeprowadzeniutrawieniazużyciemenzymówDdeIiHpaIIuzyskanoprążkiowielkościach:C.albicans(297pz,121pz,118pz),C.krusei(260pz,249pz),C.parapsilosis(546pz),C.glabrata(465pz,320pz,51pz,45pz),C.tropicalis(367pz,118pz,69pz),C.lusitaniae(242pz,98pz),C.kefyr(549pz,172pz)–coobrazujeryc.2.Wśródzebranych3izolatówzakwalifikowanychdogatunkuC.famataustalonegonapodstawietestuAPICANDIDA,zaobserwowanoróżnicewwielkośćfragmentuzawierającegoregionITS1,genrDNA5,8SorazITS2,pozsekwencjonowaniuanalizowanegofragmentuzakwalifikowanodwaszczepydogatunkuC.lusitaniae,jedendogatunkuC.lipolitycacowskazujenamałąprzydatnośćtestuAPICANDIDAdoróżnicowaniategogatunku.

Wnioski
• GrzybyzrodzajuCandidasp.mogąwystępowaćwkalepsówikotówniewykazującychobjawówklinicznychzestronyprzewodupokarmowego.
• NajbardziejrozpowszechnionymgatunkiemjestC.albicans.
• FenotypowaKlasyfikacjagrzybówzrodzajuCandidaniezawszejestzgodnazidentyfikacjągenotypową

Roznicowanie fenotypowe i genotypowe drozdzy z rodzajucandidaizolowanych z kalu zwierzat miesozernych
Roznicowanie fenotypowe i genotypowe drozdzy z rodzajucandidaizolowanych z kalu zwierzat miesozernych

THE ONLY MULTI-SPECIALTY 24 HOUR HOSPITAL IN THE UAE! Book now